Czym dokładnie jest SIP?

Podstawą systemów SIP jest mapa cyfrowa. Do obiektów na mapie dołączane są różnorodne bazy danych opisowych, których jedno z pól rekordu zawiera informacje o położeniu jego w przestrzeni (adres, ulica, miasto, województwo, lub inny obiekt graficzny). Mapa składa się z wielu warstw tematycznych dotyczących różnych zagadnień. Mapy mogą być łączone w wieloraki sposób w zależności od potrzeb odbiorców.
System Informacji Przestrzennej składa się z kilku grup programów (modułów) realizujących odrębne funkcje. Są to:

  • procedury wprowadzania i weryfikacji danych wejściowych,
  • procedury zarządzania i przetwarzania w obrębie bazy danych (system zarządzania bazą danych),
  • procedury przetwarzania i analizy danych geograficznych,
  • procedury wyjściowe: prezentacji graficznej, kartograficznej i tekstowej danych,
  • procedury komunikacji z użytkownikiem.

Na szczególną uwagę zasługuje moduł wprowadzania i weryfikacji danych. Właściwe określenie zakresu zastosowań budowanego systemu umożliwi unikniecie niepowodzeń w jego późniejszym stosowaniu. Prawidłowo zorganizowany proces pozyskiwania i wprowadzania danych przy budowaniu systemu jest bardziej istotny niż funkcjonalność aplikacji.

Źródło:Renata Downar-Zapolska
Katedra Zarządzania i Technik Informatycznych
Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.
(http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk38.php)