Udostępniono "SIPMK"

Celem SIPMK (System Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina) jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego. Natomiast celem „technicznym” SIPMK będzie gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie „informacji przestrzennej” dla wszystkich uprawnionych do tego użytkowników SIPMK.
Cele szczegółowe SIPMK obejmują:
1. Przygotowanie podstaw infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie nowych jakościowo usług związanych z informacją przestrzenną m.in. prezentacja informacji o oświacie w oparciu o graficzną prezentację rozmieszczenia poszczególnych jednostek w terenie, informacja o planach zagospodarowania przestrzennego, czy też o stanie własności / władania nieruchomości gruntowej,
2. Wdrożenie nowych jakościowo, „technologicznie zintegrowanych” ze sobą serwisów informacyjnych SIPMK upowszechniających dostęp do aktualnej informacji przestrzennej dla mieszkańców miasta, regionu oraz pracowników Gminy.