GESUT i BDOT500 - WMS

Opis: 

Ograniczenia korzystania:

I. Ograniczenia do dostępu i użycia danych i usług przez Usługobiorców

1. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
2. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w portalu zgodnie z art. 40 ust.3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) jest odpłatny z zastrzeżeniem art.12 ust. 1 i 2, art.14 ust.1, art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).
3. Usługobiorca ma prawo korzystać z zasobów portalu tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim.
4. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści portalu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

II. Ograniczenia do dostępu i użycia danych i usług przez Organy administracji publicznej

1. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
2. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.
3. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.
4. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
5. Dane zgromadzone w portalu udostępnia się organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do w/w Rozporządzenia. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
6. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

GESUT
http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/gesut/MapServer/WMSServer?
Link do usługi:
WMS - plik własności

BDOT500
http://sipmk.koszalin.pl/arcgis/services/bdot500/MapServer/WMSServer
?
Link do usługi:
WMS - plik własności