INFORMACJE PODSTAWOWE

Informacje podstawowe nt. Programu POŚPH

Wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem jest obligatoryjnym zadaniem w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 
Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina (POŚPH) stanowi dokument przygotowany w celu określenia działań zmierzających do przywrócenia odpowiedniego poziomu hałasu na terenach zagrożonych hałasem. Opracowanie Programu wynika z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i ma związek z wdrożeniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Struktura dokumentu jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498).
 
Głównym celem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina jest wskazanie kierunków i działań, których konsekwentna realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Ogólne zasady wskazane w dokumencie będą wykorzystane do bieżącej pracy zarządców źródeł hałasu oraz organów wydających decyzje administracyjne i akty prawa miejscowego mające wpływ na poziom hałasu w środowisku.