HISTORIA PROJEKTU

Mapa akustyczna miasta Koszalina i Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina zostały wykonane w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. „SPORZĄDZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA KOSZALINA I WYKONANIE OPRACOWANIA pn. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KOSZALINA” (umowa nr III 01/GKO/2011 z dnia 5 sierpnia 2011r. pomiędzy Gminą Miasto Koszalina a firmą SecTec Adam Naguszewski z Gdańska). Prace podzielono na dwa etapy: Etap I - Mapa akustyczna miasta Koszalina i Etap II - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina.

Etap I - MAPA AKUSTYCZNA MIASTA KOSZALINA

DANE
Do realizacji mapy akustycznej wykorzystano dane z lat 2007-2012 pochodzące z:
- PKP PLK,
- Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie,
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- Zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Koszalinie,
- Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
oraz danych pozyskanych przez Wykonawcę zamówienia.
 
ZAKRES PRAC
 
Mapa akustyczna jest zbiorem informacji opisowych i graficznych, w skład których wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla trzech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego.
W ramach prac nad mapą akustyczną opracowane zostały dane dotyczące geometrii osi dróg, torów kolejowych i zakładów przemysłowych.
Na podstawie numerycznej mapy zasadniczej Koszalina i ortofotomapy opracowano numeryczny model terenu. Wykorzystując dodatkowo dane z ewidencji gruntów i budynków wykonano trójwymiarowy model zabudowy miasta zawierający 31672 budynków. Budynkom tym przyporządkowano ilości mieszkańców, wykorzystując istniejącą bazę adresową zawierającą ponad 11 tysięcy adresów.
Do obliczeń hałasu przygotowano dane graficzno-opisowe o 541 ulicach podzielonych na 7039 odcinków. Opracowano dotyczące dwóch linii kolejowych, podzielonych na 14 odcinków. W zakresie hałasu przemysłowego pozyskano dane dotyczące 78 zakładów przemysłowych i obiektów handlowych.
Na podstawie obliczeń, z wykorzystaniem w/w danych, opracowana została mapa akustyczna obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu.
Wykonano m.in. imisyjne mapy hałasu, które stanowią podstawowe źródło informacji o klimacie akustycznym Koszalina, pokazując rozkład poziomu hałasu na obszarze miasta.
Ponadto przy współpracy z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie sporządzono tzw. mapę wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla obszarów chronionych na terenie miasta, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych.
Opracowano także mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego (mapy terenów zagrożonych hałasem) dla ww. źródeł. Podstawą do opracowania map przekroczeń poziomu dopuszczalnego były wspomniane wyżej mapy imisyjne oraz mapa wrażliwości hałasowej obszaru miasta. Przygotowano również zestaw map rozkładu wskaźnika M dla terenów mieszkaniowych.
Mapy rozkładu wskaźnika M pokazują związek pomiędzy wielkością przekroczeń poziomów dopuszczalnych a ilością mieszkańców dotkniętych hałasem i stanowią punkt wyjścia do wyznaczenia terenów, dla których opracowany zostanie plan redukcji hałasu.
Na podstawie analizy wykonanych map zidentyfikowane zostały również te obszary, dla których nie występuje zagrożenie ponadnormatywnym hałasem.
Zakończenie w/w prac oraz przedstawienie społeczeństwu Mapy akustycznej miasta Koszalina na niniejszym portalu, nastąpiło w I połowie 2012 roku.
 
Zmiana - z dniem 23.10.2012r. - dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku spowodowała konieczność zweryfikowania terenów o przekroczonych dopuszczalnych poziomach hałasu, określonych w mapie akustycznej sporządzonej w I połowie 2012r, a tym samym opracowania w IV kwartale 2012r. nowych danych dotyczących przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla źródeł hałasu drogowego i kolejowego (map terenów zagrożonych hałasem), stanowiących podstawę dla opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina.
 
PODSUMOWANIE
 
Mapa akustyczna miasta Koszalina powstała w 2012r. i spełnia wszystkie wymogi zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/WE.
Prezentowane w portalu mapy nie mogą zastępować dokładnej ekspertyzy dla lokalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych.
Opracowana w 2012 roku Mapa akustyczna miasta Koszalina stanowiła podstawę dla opracowania i uchwalenia przez Radę Miejską w Koszalinie programu działań naprawczych - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska program ten należy opracować w terminie do 30 czerwca 2013 roku.
 

Etap II - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA KOSZALINA

 
Postępowanie, którego przedmiotem było opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina, prowadzone było na podstawie art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, ze zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).
 
Opracowanie Programu wymagało uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu. Oba organy stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia w/w procedury (Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie - opinią sanitarną, znak NNZ.7040.1.3.2013, z dnia 12 lutego 2013r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie - pismem z dnia 19 lutego 2013r., znak WOOŚ-OSZP.410.26.2013.AM), w związku z czym odstąpiono od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu Programu.
 
Zgodnie z art. 119 ust. 2a w/w ustawy Prezydent Miasta Koszalina zapewnił możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.
Do publicznej wiadomości podano informacje o: przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina, sporządzeniu projektu Programu oraz przyjęciu Programu przez Radę Miejską w Koszalinie.
 
Przy tworzeniu projektu Programu zostały wzięte pod uwagę postulaty mieszkańców, które wpłynęły na etapie przystąpienia do prac nad projektem Programu:
- ograniczenia do minimum ruchu kołowego na ul. Piłsudskiego z jednoczesnym ograniczeniem prędkości pojazdów i wyeliminowaniem ruchu pojazdów ciężarowych na tej ulicy,
- wydzielenia strefy dozwolonego parkowania samochodów osobowych na ul. Piłsudskiego,
- wprowadzenia ruchu samochodów dostawczych do godz. 9.00,
- wyeliminowania całkowicie ruchu motocyklowego,
- ograniczenia imprez przed Ratuszem i przestrzegania głośności do 30 decybeli.
Do Programu zostały wprowadzone działania związane z minimalizowaniem hałasu na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pozostałe postulaty nie zostały uwzględnione z uwagi na brak powiązania z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla poszczególnych rodzajów hałasu i konkretnych miejsc przekroczeń, a w przypadku uciążliwości będących wynikiem imprez masowych - brak możliwości uwzględnienia tego źródła hałasu w opracowaniu mapy akustycznej.
 
W dniach 25 luty - 13 marca 2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina został poddany konsultacjom społecznym. Głównym celem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom Koszalina zapoznanie się z projektem dokumentu oraz wniesienie wniosków i uwag dotyczących przyjętych w nim rozwiązań oraz własnych propozycji odnośnie ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko.
W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło, od trzech podmiotów, siedem uwag/wniosków i jedna opinia. Wnioski dotyczyły zapisów nt. hałasu kolejowego, zaś opinia - hałasu przemysłowego:
 
Lp. Część dokumentu,
do którego odnosi się uwaga/wniosek
Autor
  uwagi/wniosku
Propozycja zmiany zapisu
  (zakres tematyczny)
Sposób rozparzenia
  uwagi/wniosku
1. Hałas kolejowy – tabela 42:
  Hałas kolejowy - zakres naruszeń
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maksymalna wartość przekroczenia LDWN. Uwaga uwzględniona
2. Hałas kolejowy – tabela 46:
  Działania Programu
  do 2019 roku
  – hałas kolejowy
Zastosowanie środków minimalizacji   uciążliwości akustycznej u źródła. Uwaga uwzględniona
3. Hałas kolejowy – tabela 46:
  Działania Programu
  do 2019 roku
  – hałas kolejowy
Zastosowanie środków minimalizacji   uciążliwości akustycznej u źródła. Uwaga uwzględniona
4. Hałas kolejowy – tabela 60:
  Wskaźniki Programu
  – hałas kolejowy
Zmiana współczynników po   zastosowaniu środków minimalizacji akustycznej u źródła. Uwaga uwzględniona
5. Hałas kolejowy – tabela 60:
  Wskaźniki Programu
  – hałas kolejowy
Zmiana współczynników po   zastosowaniu środków minimalizacji akustycznej u źródła Uwaga uwzględniona
6. Hałas kolejowy – tabela 60:
  Wskaźniki Programu
  – hałas kolejowy
Zmiana współczynników po   zastosowaniu środków minimalizacji akustycznej u źródła Uwaga uwzględnionapan>
7. Hałas drogowy Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
  „Nasz Dom”
Brak uwag i wniosków Pismo przyjęte do wiadomości
8. W tabeli 43 Hałas przemysłowy – brak firmy PRO-WAM Sp. z o. o. mieszkanka Koszalina, radna Rady Miejskiej
w Koszalinie
Wprowadzenie informacji dot. firmy PRO-WAM
sp. z o.o.
Uwaga częściowo uwzględniona
 
Wszystkie w/w uwagi zostały uwzględnione w treści Programu, w zakresie zmiany środków minimalizujących hałas kolejowy i wprowadzenia zapisów dotyczących firmy PRO-WAM Sp. z o. o.
Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag i wniosków złożonych podczas konsultacji społecznych stanowi element uzasadnienia do przyjętego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina.
 
Komplet dokumentów dotyczących Programu, w tym uchwała w sprawie uchwalenia Programu, Uzasadnienie do przyjętego Programu oraz Raport z konsultacji społecznych, znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie www.bip.koszalin.pl.