WNIOSKI

Opracowana „Mapa akustyczna miasta Koszalina” spełnia wymagania zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w Dyrektywie Unii Europejskiej 2002/49/WE.

Mapa akustyczna wykonana został na podstawie danych oraz informacji przekazanych przez Zamawiającego, a także danych pozyskanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji projektu.

Zakres prac obejmował, między innymi, realizację Numerycznego Modelu Terenu oraz Trójwymiarowego Modelu Zabudowy. Opracowane zostały dane dotyczące geometrii osi dróg i torów kolejowych, zakładów przemysłowych. Pozyskane zostały i wykorzystane w obliczeniach dane dotyczące parametrów głównych źródeł hałasu tzn. sieci drogowo-ulicznej, sieci kolejowej, zakładów przemysłowych. Na podstawie obliczeń, z wykorzystaniem wymienionych danych, opracowana została mapa akustyczna obejmująca wszystkie istotne źródła hałasu.

W szczególności wykonane zostały imisyjne mapy hałasu, które stanowią podstawowe źródło informacji o klimacie akustycznym na terenie Koszalina. Mapy imisyjne pokazują rozkład poziomu hałasu na obszarze miasta. Zostały one wykonane oddzielnie dla następujących źródeł hałasu:
  • drogowego,
  • przemysłowego,
  • kolejowego.
Ponadto sporządzono tzw. mapę wrażliwości hałasowej obszarów tzn. mapę dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów na obszarze miasta, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji z odniesieniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych.

Opracowano także mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego (mapy terenów zagrożonych hałasem) dla ww. źródeł. Podstawą do opracowania map przekroczeń poziomu dopuszczalnego były wspomniane wyżej mapy imisyjne oraz mapa wrażliwości. Mapy powyższe opracowano przy wykorzystaniu długookresowych wskaźników poziomów hałasu LDWN i LN .

Ponadto, przygotowano zestaw map rozkładu wskaźnika M, dla terenów mieszkaniowych. Mapy rozkładu wskaźnika M pokazują związek pomiędzy wielkością przekroczeń poziomów dopuszczalnych a ilością mieszkańców dotkniętych hałasem i stanowią punkt wyjścia do wyznaczenia terenów, dla których opracowany zostanie Program ochrony środowiska przed hałasem.

Część opisowa mapy akustycznej zawiera również statystykę wymaganą przez Dyrektywę Unii Europejskiej 2002/49/WE do przekazania Komisji Europejskiej oraz statystykę wymaganą rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r.

Na podstawie analizy wykonanych map zaproponowane zostały rejony, które można ustanowić obszarami cichymi w aglomeracji.

Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego jest hałas drogowy zaś w niewielkim stopniu hałas kolejowy i przemysłowy.

Hałas drogowy obejmuje swoim zasięgiem znaczną część miasta i powoduje przekroczenia przy głównych trasach komunikacyjnych na powierzchni 2,49 km2. Z analiz statystycznych wynika, że ok. 19,7 % mieszkańców Koszalina narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN lecz tylko 1,3 % na przekroczenia większe niż 10 dB. Podobna tendencja utrzymuje się w odniesieniu do wskaźnika LN.

Hałasem kolejowym określonym wskaźnikiem LN zagrożonych jest 0,7 % mieszkańców miasta, w tym jedynie 0,1% na przekroczenia od 5 do 10 dB. Na terenie miasta nie zaobserwowano przekroczeń hałasu kolejowego powyżej 10 dB dla żadnego ze wskaźników.

Z analiz wynika, że hałas przemysłowy przekracza wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN dla bardzo małej ilości mieszkańców (35 co w zaokrągleniu do 100 daje 0% całkowitej ilości mieszkańców). Natomiast 0,1% mieszkańców Koszalina narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LN.

Wykonane w ramach realizacji zamówienia mapy rozkładu wskaźników hałasu LDWN i LN, mapy wrażliwości terenów na hałas oraz mapy terenów zagrożonych hałasem stanowią materiał wyjściowy do opracowania dla terenów, na których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych, programu działań (art.119 ust. 2 ustawy Poś), którego celem będzie dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. Program taki powinien zostać opracowany na podstawie gruntownej analizy efektywności możliwych środków obniżenia hałasu, a więc powinien odpowiadać na pytanie „co i gdzie należy zrobić, aby jak najwięcej osób, jak najmniejszym kosztem uzyskało maksymalną redukcję hałasu?”.
 
Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej
dla hałasu drogowego
Hałas drogowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 1,7 0,62 0,15 0,02 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 4,9 2,0 0,5 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 13,5 5,7 1,3 0,1 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 17 15 14 4 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 1 1 3 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas drogowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 1,21 0,42 0,11 0,01 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 4,6 1,,8 0,5 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 12,4 4,8 1,4 0,1 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 15 13 4 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 1 0 4 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
 
Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej
dla hałasu kolejowego
Hałas kolejowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,21 0,08 0,03 0,01 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,1 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,3 0,1 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 1 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas kolejowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,36 0,12 0,06 0,01 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0,2 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,6 0,1 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 1 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
 
Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach mapy akustycznej
dla hałasu przemysłowego
Hałas przemysłowy Wskaźnik
LDWN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,06 0,03 0,01 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 2 2 1 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 1 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
Hałas przemysłowy Wskaźnik
LN
  Wielkość przekroczeń
do 5 dB > 5 - 10 dB > 10 - 15 dB > 15 - 20 dB pow. 20 dB
Stan środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie (km2) 0,07 0,02 0,01 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie (tys.) 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie (tys.) 0,1 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 1 3 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 1 0 0 0
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) - - - - -
 

 

Według zmienionych w październiku 2012 roku dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, hałas drogowy powoduje przekroczenia na powierzchni 0,2962 km2.
Z analiz statystycznych wynika, że ok.2,82% mieszkańców Koszalina narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN lecz tylko 0,02 % na przekroczenia większe niż 10 dB. Podobna tendencja utrzymuje się w odniesieniu do wskaźnika LN.
 
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego, według zmienionych norm, występują na obszarze ok. 0,0558 km2. Hałasem kolejowym określonym wskaźnikiem LDWN zagrożonych jest 0,02% mieszkańców Koszalina. Hałasem kolejowym określonym wskaźnikiem LN zagrożonych jest 0,03% mieszkańców miasta - i to wyłącznie w zakresie do 5dB. Na terenie miasta nie zaobserwowano narażenia mieszkańców na przekroczenia hałasu kolejowego powyżej 10 dB dla żadnego ze wskaźników.