ŹRÓDŁA HAŁASU

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu

Na terenie Koszalina występują trzy rodzaje źródeł hałasu: komunikacja drogowa, linie kolejowe oraz przemysł. Klimat akustyczny Koszalina kształtuje głównie komunikacja drogowa.
 
 
KOMUNIKACJA DROGOWA

Sieć drogową tworzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe, to droga nr 6 [międzynarodowa trasa komunikacyjna E-28 łącząca Berlin i Kaliningrad] prowadząca z Gdańska przez Koszalin do Szczecina i do granicy Państwa oraz droga nr 11 prowadząca z Poznania przez Koszalin do Kołobrzegu. Drogi krajowe krzyżują się w centrum Koszalina.
Droga krajowa Nr 6 prowadzi ruch międzynarodowy z przejść granicznych w Kołbaskowie i Lubieszynie oraz terminalu promowego w Świnoujściu do Koszalina i dalej na wschód wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Droga krajowa Nr 11 jest drogą o znaczeniu ponadregionalnym, łączącą wybrzeże Bałtyku i port w Kołobrzegu z resztą kraju.
Ponadto w układzie regionu przez miasto przebiegają drogi wojewódzkie:
  • DW nr 167 ulicą Połczyńską od ul. Gnieźnieńskiej południowej granicy miasta
  • DW nr 203 ulicą Darłowską od ul. Gdańskiej (DK nr 6) do północno – wschodniej granicy miasta
  • DW nr 206 ulica Zwycięstwa od ul. R. Traugutta do wschodniej granicy.
 Tabela 1 - Charakterystyka dróg
 
Drogi
Długość dróg [km]
krajowe
34,4
wojewódzkie
13,2
powiatowe
85,1
gminne
539,6
 
 
 
LINIE KOLEJOWE

Linie kolejowe mają istotne znaczenie dla przewozów pasażerskich oraz transportu towarowego, zarówno dla Koszalina, jak i dla obszarów przyległych, w szczególności dla gmin i miejscowości turystycznych.

W mieście funkcjonuje jedyna stacja.

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę linii kolejowych.
 
Tabela 2 – Charakterystyka linii kolejowych
 
Parametr Linia kolejowa Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński Linia kolejowa Nr 402 Koszalin – Goleniów
Dane podstawowe jednotorowa zelektryfikowana jednotorowa zelektryfikowana
Podkłady strunobetonowe INBK-7 rok 1988 drewniane - rok 1982 w km: -0,41 1 - 1,120, strunobetonowe INBK-7 rok 1982 w km: 1,120 -5,195
Szyny surowe UIC60 rok 2003-2005 S49 rok 1982
Przytwierdzenie typu „K” typu „K”
Tor bezstykowy bezstykowy w km: -0,411-0,649; 1,120-4,460; 5,060-5,195 klasyczny w km: 0,649 – 1,120; 4,460 – 5,060
Podsypka tłuczniowa tłuczniowa
Prędkość max dla pociągów osobowych V=120 km/h V=90 km/h
Prędkość max dla pociągów towarowych V=80 km/h V=60 km/h
Stan techniczny torowiska dobry dostateczny
 

Na terenie Koszalina zlokalizowana jest także linia kolei wąskotorowej, kursująca na trasie Koszalin – Manowo, która stanowi zabytek wpisany do rejestru.
 
 
PRZEMYSŁ

Koszalin jest również dynamicznym ośrodkiem gospodarczym, drugim co do wielkości w województwie zachodniopomorskim. Na terenie Koszalina istnieje Strefa Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej, w której granicach znajduje się Podstrefa „Koszalin” (91 ha) będąca częścią Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – SSSE. Około 43 ha Podstrefy "Koszalin" zostały zakupione i przeznaczone pod zainwestowanie.
 
Przemysł 

Dominujące branże gospodarki w Koszalinie to: handel, obsługa nieruchomości i firm, budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Z analiz wykonanych w 2010 roku na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Koszalina wynika, że większość firm w mieście to mikroprzedsiębiorstwa (96,8%) zatrudniające tylko do 9 osób, firmy małe stanowią 2,5%, firmy średnie 0,6%, a firmy duże zaledwie 0,1% podmiotów gospodarczych Koszalina. Lokalizacja przedsiębiorstw jest zróżnicowana w poszczególnych obszarach (osiedlach). Najwięcej podmiotów (22,6%) zlokalizowanych jest w obszarze Centrum. Pozostałe w kolejności osiedla mają dwukrotnie mniejszą liczbę przedsiębiorstw, osiedle Wspólny Dom (10,5% ogółu podmiotów), osiedle Rokosowo (9,5% ogółu podmiotów), osiedle Lechitów (9,0% ogółu podmiotów) oraz osiedle Nowobramskie (7,5% ogółu podmiotów).