MAPA AKUSTYCZNA

Niniejszy portal mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem prezentuje Mapę akustyczną miasta Koszalina, która została wykonana w 2012r. oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Koszalina (POŚPH), który został uchwalony w 2013r.
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.), zobowiązała starostów do oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji jego zmian, przez sporządzanie, co 5 lat, map akustycznych. Mapowaniu podlegają aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny - terenów określonych na podstawie sporządzanej mapy akustycznej, rada powiatu uchwala program ochrony środowiska przed hałasem, stanowiący akt prawa miejscowego. Celem programu ochrony środowiska przed hałasem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.
 
Mapa akustyczna nie jest pojedynczą mapą, ale zbiorem informacji opisowych i graficznych. W jej skład wchodzi zestaw map obrazujących długookresowe średnie poziomy dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Każdy z tych wskaźników został obliczony dla trzech rodzajów źródeł hałasu: drogowego, kolejowego i przemysłowego. Na potrzeby mapy akustycznej powstała także mapa wrażliwości hałasowej obszarów. Celem tej mapy jest wskazanie określonych wartości dopuszczalnych poziomów hałasu dla określonych obszarów na terenie Koszalina.
 
Mapa akustyczna miasta Koszalina została sporządzona w I połowie 2012r. W wyniku zmiany dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, która nastąpiła w październiku 2012 roku, opracowano nowe mapy przekroczeń poziomu dopuszczalnego (mapy terenów zagrożonych hałasem) dla źródeł hałasu drogowego i kolejowego.

Linki:
Mapa akustyczna:
Program POŚPH: